ภาษาอังกฤษทั่วไป

เรามีหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับล่าง กลาง กลาง และบน